این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس شورای سیاستگذاری: احمد فاضلیان
دبیر شورای سیاستگذاری: دکتر نیوشا قهرمانی افشار
رئیس همایش: دکتر علی مقدم
دبیر علمی همایش: دکتر مهدی جوهری
دبیر همایش:
دبیر کمیته داوران همایش: دکتر داود کرمی
مسئول کمیته علمی: دکتر محمدحسن جوادی
دبیر اجرایی همایش: سامان عبدالهی
اعضای کمیته علمی و داوران همایش
مسئول دبیرخانه همایش: سپیده سفیدی
مسئول کمیته روابط عمومی: معین امریی
مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات: حمید آزادبخت